Tijdlijn ontwikkeling KAdE

De belangrijkste gebeurtenissen die leidden tot de komst van kunsthal KAdE in Amersfoort en de verhuizing naar het Eemhuis. Data afkomstig uit het onderzoek voor Twee keer valse start.

1959
Opening De Zonnehof, centrum voor moderne kunst. Gebouwd op initiatief van burgemeester Hermen Molendijk.

8 januari 1986
OntwikkelingsCombinatie Amersfoort en gemeente tekenen intentieverklaring tot samenwerking om het Centraal Stadsgebied te ontwikkelen.

1978
Fons Asselbergs begint als wethouder in Amersfoort, portefeuille onder andere monumentenzorg en stadsvernieuwing

1 mei 1993
Fons Asselbergs benoemd tot directeur Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist

4 mei 1993
Tom de Man wethouder cultuur

1994
Cultuurnota Mondriaan aan Zee verschijnt; uitvloeisel van reeks debatten op initiatief van wethouder Fons Asselbergs, uitgebracht door Tom de Man.

1996
Henriëtte van der Linden directeur Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 

1997
Henriëtte van der Linden bestuurslid De Zonnehof

Start gesprekken over nieuwbouw Rijksdienst voor de Monumentenzorg op Meursingterrein, Smallepad.  8 december 1998
Opening Armando Museum in de Elleboogkerk

Juni 1999
Bestemmingsplan Centraal Stadsgebied-Noord noemt kantoorontwikkeling op Meursingterrein met een reservering van twee bouwlagen bij de Koppelpoort voor culturele en/of publieksgerichte functies; dit om de looproute langs de Eem aantrekkelijk te maken.

4 oktober 1999
Rijksgebouwendienst tekent optiecontract voor afname grond Meursingterrein.

2000
Cultuurnota Stijl van de Stad verschijnt.

 

26 mei 2000
Wethouder Boer probeert RDMZ-nieuwbouw Smallepad op te rekken naar 22.000 vierkante meter, gemeenteraad blokkeert dit. Boer schermt met mogelijke derde rijksdienst die er in zou komen.

Juli 2000
Nieuwe gemeentelijke berekeningen wijzen uit dat er hooguit 17.800 vierkante meter kantoorruimte op het Meursingterrein past: te veel voor twee rijksdiensten, te weinig voor drie. Gemeente wordt genoemd als afnemer voor het restant, met als eerste optie een dependance van museum Flehite.

5 oktober 2000
De rijksnota Ontwerpen aan Nederland noemt het Meursingterrein als een van de negen grote projecten, geadopteerd door staatssecretaris Rick van der Ploeg.

15 maart 2001
Bureau Berenschot onderzoekt mogelijkheden van dependance Flehite bij RDMZ-nieuwbouw. Andere optie is een provinciaal archeologisch centrum.

29 mei 2001
Jelle Hekman wethouder cultuur

16 november 2001
Rijksgebouwendienst koopt Meursingterrein

27 november 2001
College Amersfoort besluit 1500 vierkante meter ruimte af te nemen in de nieuwbouw van de twee rijksdiensten aan het Smallepad. Ruimte is bedoeld voor activiteiten Zonnehof onder de noemer Cultureel Expositie Centrum.

14 januari 2002
Commissie FPC steunt principebesluit voor de huur van de 1500 vierkante meter en vraagt onderzoek of dit beste plek is voor een cultureel expositie centrum. Dependance van Flehite moet als andere optie worden bekeken.

25 januari 2002
Brief VVD-raadslid Willenborg aan wethouder cultuur: Als het een kunsthal wordt, welke soort kunst wordt daar dan geëxposeerd?

mei 2002
Jan de Wilde wethouder cultuur

2003
Henriëtte van der Linden uit bestuur De Zonnehof

31-3-2004
College Amersfoort komt met voorstel fusie van Flehite en Zonnehof. Dit moet kosten besparen en de slagkracht vergroten. Aantal bezoekers voor de musea samen moet groeien van 75.000 naar 100.000 per jaar en er is een nieuwe tentoonstellingslocatie nodig. Rietveldpaviljoen voldoet niet aan museale eisen, Flehite is te klein. 

Zomer 2004
Het rijk brengt het bouwvolume van het kantoor aan het Smallepad terug van 16.500 naar 13.500 vierkante meter als gevolg van de fusie van de twee rijksdiensten die erin komen. Concept blijft ongewijzigd, gemeentelijke deel 'promoveert' van wegbezuinigd stuk kelder naar de begane grond plus delen van de eerste en tweede verdieping.

28 september 2004
Gemeenteraad verwerpt VVD-motie die meer onderzoek en bedrijfsplan vraagt voor Cultureel Expositie Centrum inclusief een audit van de fuserende culturele instellingen. College houdt vast aan museale functie in ruimte rijksdiensten bij Smallepad. VVD probeert ondertekenen huurcontract tegen te houden maar verliest de stemmingen met 18 tegen 20.

30 september 2004
Amersfoort tekent het huurcontract voor het expositiecentrum in het RCE-gebouw, 1500 vierkante meter à € 260.000 per jaar. Dit contract geldt voor 30 jaar vanaf ingebruikname.

1 januari 2005
Paul Coumans treedt terug als directeur Zonnehof.

Oktober 2005
Fons Asselbergs met pensioen, blijft actief als rijksadviseur cultureel erfgoed.

Maart 2006
Gerard de Kleijn stopt als gemeentesecretaris en begint als directeur Amersfoort in C, de fusie-organisatie van de musea in de stad. 

mei 2006
Arriën Kruyt wethouder cultuur.

2 juni 2006
Eerste paal voor nieuwbouw Smallepad van rijksdienst en cultureel expositiecentrum Kunst aan de Eem (KADE).

2007
Henk Huitink gemeentesecretaris.

16 maart 2007
Museum Flehite moet direct dicht wegens vondst asbest. Gemeente neemt het gebouw over van oudheidkundige vereniging en betaalt de asbestsanering à 2 miljoen euro.

Voorjaar 2007
Robbert Roos begint als kwartiermaker KAdE.

22 oktober 2007
Armando Museum door brand verwoest.

1 mei 2009
Opening Kunsthal KAdE met de tentoonstelling Wonderland - through the looking glass 

15 mei 2009
Heropening museum Flehite

16 februari 2010
Raad wil 5 miljoen euro besparen op Eemhuis door te versoberen. Het budget wordt maximaal 45,8 miljoen. 

15 maart 2010
Gunning bouw Eemhuis aan Dura Vermeer in combinatie met Wolter & Dros.

Mei 2010
Mirjam Barendregt wethouder cultuur.

25 juni 2010
Albertine van Vliet neemt afscheid van de stad als burgemeester.

29 juni 2010
College stelt aanbesteding van de herbouw van de Elleboogkerk voor het Armando Museum af om bezuinigingskeuzes open te houden.

Oktober 2010
Gerard de Kleijn weg bij Amersfoort in C, wordt directeur van Museum Gouda.

Marco van Vulpen interim-directeur Amersfoort in C

5 november 2010
Amersfoort in C en Centraal Museum presenteren het idee om de Amersfoortse Armando Collectie naar Amelisweerd te brengen.

November 2010
Amersfoort in C stelt als bezuiniging voor om kunsthal KAdE naar het Eemhuis te verhuizen; de vrijkomende ruimte aan  het Smallepad zou dan een etalagefunctie krijgen voor de rijksdienst voor cultureel erfgoed.

30 november
Bestuurlijk overleg wethouder cultuur met Amersfoort in C over de inpassing van KAdE in het Eemhuis.

6 december 2010
Ondertekening intentieverklaring Amersfoort, Utrecht, provincie, Amersfoort in C en Armando Stichting over onderzoek naar de huisvesting van de Armandocollectie in Amelisweerd.

15 december 2010
Burgemeester Lucas Bolsius slaat de eerste paal oor het Eemhuis.

29 januari 2011
Wethouder Barendregt maakt bekend dat De Kelder niet naar het Eemhuis gaat. De vrijkomende ruimte is bestemd voor kunsthal KAdE. Deze wijziging zal geen extra kosten opleveren.

1 februari 2011
Gemeenteraad wordt onder geheimhouding geïnformeerd over de achtergronden van de verhuizing van KAdE.

8 februari 2011
Architect waarschuwt ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente dat het inpassen van de kunsthal tijdens de bouw een ingewikkeld proces wordt.

15 februari 2011
Gemeenteraad besluit dat KAdE naar het Eemhuis kan.

17 februari 2011
Het inpassingsplan blijkt gevolgen te hebben voor de andere gebruikers, onder andere kantoorruimtes bibliotheek; er ontstaat discussie over nieuwe eisen aan het ontwerp.

22 februari 2011
Architect waarschuwt gemeentelijke directeur sector Welzijn, Sociale zekerheid en Onderwijs (WSO) voor risico's bij het inpassen van KAdE tijdens de bouw.

28 februari 2011
WSO keurt eerste schetsontwerp goed; er is nog geen duidelijkheid over alle financiële gevolgen.

maart 2011
KAdE keurt eerste schetsontwerp af omdat het niet aan eisen voldoet.

1 april 2011
WSO keurt voorlopig ontwerp goed.

14 april 2011
WSO keurt technische uitwerking voorlopig ontwerp goed voor raming door aannemer.

april 2011
Bouwdirectie stelt vast dat kosten inpassing KAdE niet binnen budget blijven. 

11 mei 2011
Oproep tot pas op de plaats door projectleider, aannemer, bouwdirectie en architect omdat inpassing KAdE niet binnen planning en budget past. Oorzaak zijn de museale aspecten die gevolgen hebben voor alle verdiepingen

7 juli 2011
Bespreking gemeentesecretaris, directeur WSO en wethouder Barendregt. Dit is de eerste melding over de overschrijdingen aan een politiek verantwoordelijke; de wethouder vraagt nader onderzoek.

22 augustus
Eerste bevindingen nader onderzoek naar overschrijdingen verzonden aan wethouder Barendregt; wethouder financiën geïnformeerd in staf.

Dinsdag 30 augustus 2011
Collegebespreking over de overschrijding van de bouwkosten van het Eemhuis.

Donderdag 1 september 2011
Gesprek wethouder Barendregt met fractievoorzitter Pim van den Berg. Hij probeert afspraken te maken met collegepartijen over terugtreden wethouder in de raad zonder een motie van wantrouwen. Dat lukt niet.

Vrijdag 2 september 2011
Wethouder Barendregt informeert de gemeenteraad over de overschrijdingen en treedt af.

7 oktober 2011
College besluit door te gaan met afbouwen casco Eemhuis en opties voor een ander gebruik te laten onderzoeken.

25 oktober 2011
Pim van den Berg wethouder cultuur.

12 december 2011
Bureau AT Osborne meldt het college dat verder onderzoek de conclusie niet zal veranderen. Doorgaan met het Eemhuis is de enige optie, verder uitstel kost 50.000 per week.

Augustus 2013
Museum Flehite verzakt, scheuren en slechte fundering, herstelwerk noodzakelijk. Moet vanaf oktober vier maanden gedeeltelijk dicht.

3 mei 2014
Opening Kunsthal KAdE, Eemhuis.

9 juni 2014
Paul Baltus directeur Amersfoort in C.